Kontakt:


 • Pneu, Alu disky:
  +420 732 411 511
 • Nože:
  +420 602 313 363
 • Grily:
  +420 602 308 830
 • eCigarety:
  +420 607 968 000
 • Sedacie vrecia:
  +420 777 855 083

 

NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.

Pricemania.sk

Obchodné podmienky, Reklamační řád - oddelenie Sedacie vrecia

A. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.pene.sk/sedacie-vrecia/. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dále také "provozovatel"). Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (40/1994 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (634/1992 Sb.) v platném znění. Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (513/1991 Sb.) v platném znění. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny dle a v souladu s právním řádem České republiky.

B. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

C. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva vzniká v okamžiku doručení závazného souhlasu prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako „konečné potvrzení objednávky“ anebo přímo o potvrzení „odeslání objednávky“ či telefonické potvrzení, kdy si prodávající i kupující potvrdí obsah objednávky (zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu a způsob a termín doručení). Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně nákupního řádu, jakož i reklamačního řádu a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky a má možnost se s nimi seznámit.

Seznam zboží na stránkách www.pene.sk/sedacie-vrecia/ je katalogem běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Prodávající se vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případech kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává anebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, bude prodávající neprodleně informovat kupujícího (e-mailem nebo telefonicky) za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny a prodávající se s kupujícím nedohodne na jiném postupu, bude kupujícímu tato částka převedena zpět a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Internetový obchod pene.sk/sedacie-vrecia/ obsahuje veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy. Obsahuje vždy i název, hlavní charakteristiku a cenu zboží. Všechny ceny uváděné na pene.sk jsou včetně DPH. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Prodávající vystaví kupujícímu ke zboží daňový doklad o zakoupení věci (fakturu) a to v okamžiku, kdy obdrží informaci od přepravní společnosti, že kupující zboží převzal, nejpozději však do 14dnů od převzetí zboží. Prodávající zašle tento doklad kupujícímu elektronicky ve formátu pdf. Tento doklad a způsob jeho zaslání je v souladu s právní řádem České republiky. Prodávající zašle doklad dříve nebo v tištěné podobě pokud o to kupující požádá zasláním žádosti na e-mailovou adresu info@relaxbag.cz.

D. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Spotřebitel má v souladu s p.53 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Odstoupení musí spotřebitel uskutečnit doporučeným dopisem adresovaným prodávajícímu, v dopise musí být uvedena identifikace kupujícího, zboží, kterého se odstoupení týká a č. účtu, na který má být vrácena kupní cena.

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu ve výše uvedené čtrnáctidenní lhůtě i se zbožím. Zboží lze doručit i do distribučních skladů prodávajícího. Informujte se prosím na tel.: 608 422 600 o místě nejbližšího distribučního skladu, urychlíte tím proces vrácení kupní ceny. Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním celistvém obalu a včetně dodaného příslušenství. Náklady na přepravu zboží nese kupující. Za uvedených podmínek po obdržení vráceného zboží prodávající nejpozději do 7 dnů kupujícímu vrátí zpět kupní cenu převodním příkazem. Zboží zasílejte doporučujeme zasílat doporučeně a pojištěné (doporučujeme pojistit na hodnotu vraceného zboží), jelikož prodávající neručí za jeho případnou ztrátu zboží při přepravě. Zaslání doporučeně neznamená na DOBÍRKU. Zboží zaslané na dobírku prodávajícímu nebude převzato.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zbožím (zejména náklady na přepravu).

E. Ochrana osobních dat

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu Relax Bag, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Prodávající shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků a to jméno, adresu, telefon a e-mailové spojení.Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví souhlas, může mu dodavatel sdělovat e-mailem obchodní sdělení s novinkami a obchodními nabídkami.

Osobní údaje zákazníků nebudou poskytnuta žádné třetí osobě. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může zákazník kdykoliv odvolat.

G. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy.

Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu Relax Bag, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Cenu zboží uvedená v katalogu internetového obchodu Relax Bag platí vždy jen do okamžiku její změny; pro objednávky odeslané po provedené změně je vždy rozhodná cena nová.

Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. července 2010.

Reklamační řád

A. Záruční doba a záruční list

Záruční lhůta je 24 měsíců, pokud není uvedena v záručním listu delší. Záruční doba počíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku v záruční době začne záruka běžet znovu od převzetí nové věci.

Namísto záručního listu vydává prodávající kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Tento doklad resp. záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího IČ a sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

B. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

C. Kontrola zásilky

Při převzetí zásilky je spotřebiteli, doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím není nijak dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího.

D. Uplatnění reklamace

Reklamaci je možné uplatňovat v sídle prodávajícího nebo v místě jednotlivých distribučních skladů. Informujte se prosím o příslušnosti vašeho distribučního skladu. Zasláním reklamovaného zboží přímo do příslušného skladu značně urychlíte celý proces vyřízení reklamace. Adresu příslušného distribučního skladu sdělí prodávající na telefonu: 608 422 600 na e-mailové adrese info@relaxbag.cz.

Reklamované zboží je třeba zaslat (nebo osobně doručit) pokud možno včetně kopie dodacího listu a kopie prodejního dokladu spolu se stručným popisem vady a kontaktem na kupujícího.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy (záruční servisy).

E. Rozsah záruky

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, neodbornou manipulací a používáním v rozporu s přiloženým návodem, poškození živly (např. oheň či blesk), poškození nadměrným zatěžováním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku, v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje.

F. Řešení reklamace uplatněné spotřebitelem

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

G. Vyřízení reklamace

Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30-ti dnů od jejího uplatnění. Tato lhůta začíná běžet dnem po doručení zboží do sídla prodávajícího nebo do distribučního skladu. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli.

Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu).

Tento reklamační řád vstupuje v platnost dne 1. července 2010
Doporučujeme: nože levné pneu plakáty na zeď nové byty, kvalitní Weber gril z pořadu Šéf na grilu, Grilování s radostí.

 

Stránky vytvořilo studio 3sixty,s.r.o.
e-shop běží na systému eshop - Shop360